نوامبر 20, 2017

کانفیگ OLT ELTEX LTP-8X

کانفیگ OLT ELTEX LTP-8X پیکربندی اولیه LTP-8X> system LTP-8X(system)> LTP-8X(system)> set network ipaddr 10.5.0.184 LTP-8X(system)> set network vlan_management 5 LTP-8X(system)> show network     Network:         Hostname:                     […]
آوریل 27, 2017

معرفی FTTH و FTTX (Fiber To The x)

معرفی FTTH و FTTX (Fiber To The x) دلایل روی آوردن به تکنولوژی فیبر نوری (پروژه FTTx ) Øمحدودیت های سرعت شبکه مسی Øهزینه های نگهداری […]