کانفیگ OLT ELTEX LTP-8X

کانفیگ OLT ELTEX LTP-8X

کانفیگ OLT ELTEX LTP-8X

پیکربندی اولیه

LTP-8X> system

LTP-8X(system)>

LTP-8X(system)> set network ipaddr 10.5.0.184

LTP-8X(system)> set network vlan_management 5

LTP-8X(system)> show network

    Network:

        Hostname:                     ‘LTP-4X’

        Ipaddr:                       10.5.0.184

        Netmask:                      255.255.255.0

        Vlan management:              5

        Gateway:                      0.0.0.0

LTP-8X(system)> config commit

    Changes successfully commited (1 chunks).

LTP-8X(system)> config save

    Configuration successfully saved to file.

کد آپدیت کردن فریمور

LTP-8X# update system ltp-8x-revb-3.24.1.109.fw.bin 10.5.0.250    Check free memory…ok    Downloading system firmware..    ……………………………………………………    ……………………………………………………    ………………………    System firmware successfully downloaded    Updating system firmware..        Current board version:     4        Current firmware version:  3.24.0.4385        New firmware version:      3.24.1.109        Update device mtd7            Erase flash…            Done.            Write data…            Done.            Done.        Success        Update device mtd5            Erase flash…            Done.            Write data…            Done.            Done.        Success    System firmware successfully updated

ریبوت کردن

LTP-8X# reboot    Do you really want to reboot the system now? (y/n)  y

تنظیم مدیریت

management ip 10.5.0.185management vid 5management gateway 10.5.0.1

  1. تنظیم رمز عبور برای کاربر admin

SORMOVO-LTP-8X(config)# user admin crypted_password <password>

پیکربندی سرور ACS

SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server ip “10.7.185.1”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server mask “255.255.252.0”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server vid “7”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip acs server enable

پیکربندی dhcp server  برای ont

SORMOVO-LTP-8X(config)# ip dhcp server enableSORMOVO-LTP-8X(config)# ip dhcp server range “10.7.185.2” “10.7.186.254”SORMOVO-LTP-8X(config)# ip dhcp server option-43

پیکر بندی ورود به سیستم (remote and not shit in rsh)

SORMOVO-LTP-8X(config)# logging remote 10.5.0.250SORMOVO-LTP-8X(config)# logging rsh loglevel “none”

پیکر بندی NTP server

SORMOVO-LTP-8X(config)# ip ntp ip 10.5.0.254SORMOVO-LTP-8X(config)# ip ntp interval 600SORMOVO-LTP-8X(config)# ip ntp timezone 3

پیکر بندی مشخصات vlan

آنچه بود و آنچه شد:

SORMOVO-LTP-8X# show profile vlan vlan-00    Description:                                       ‘OLT Profile Vlan 0’    Config general [uplink]:        Extended svlan type:                           0x9100        Extended cvlan type:                           0x8100        Insertion svlan ethertype:                     0x9100        Insertion cvlan ethertype:                     0x8100    Config general [downlink]:        Extended svlan type:                           0x9100        Extended cvlan type:                           0x8100        Insertion svlan ethertype:                     0x9100        Insertion cvlan ethertype:                     0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config)# profile vlan vlan-00SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# uplink extended svlan-type 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# uplink insertion svlan-ethertype 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# downlink extended svlan-type 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# downlink insertion svlan-ethertype 0x8100SELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# do commitSELEKTSIA-LTP-4X(config-vlan)(“vlan-00”)# topSELEKTSIA-LTP-4X# show profile vlan vlan-00     Description:                                       ‘OLT Profile Vlan 0’    Config general [uplink]:        Extended svlan type:                           0x8100        Extended cvlan type:                           0x8100        Insertion svlan ethertype:                     0x8100        Insertion cvlan ethertype:                     0x8100    Config general [downlink]:        Extended svlan type:                           0x8100        Extended cvlan type:                           0x8100        Insertion svlan ethertype:                     0x8100        Insertion cvlan ethertype:                     0x8100

پیکر بندی pppoe-ia profile count of sessions

SORMOVO-LTP-8X(config)# profile pppoe-ia pppoe-ia-00SORMOVO-LTP-8X(config-pppoe-ia)(“pppoe-ia-00”)# sessions-limit 8192 per-user 4SORMOVO-LTP-8X(config-pppoe-ia)(“pppoe-ia-00”)# exit

مشخصات ACS برای کنترل ont

profile cross-connect “ACS”outer vid “7”type “management”exit

مشخصات پورت برای ont

profile ports “NTP-RG-TV0123″port 0 bridge group “40”port 0 multicastport 1 bridge group “41”port 1 multicastport 2 bridge group “42”port 2 multicastport 3 bridge group “43”port 3 multicastexitprofile ports “NTP-RG-TV123″port 1 bridge group “41”port 1 multicastport 2 bridge group “42”port 2 multicastport 3 bridge group “43”port 3 multicastexitprofile ports “NTP-RG-TV23″port 2 bridge group “42”port 2 multicastport 3 bridge group “43”port 3 multicastexitprofile ports “NTP-RG-TV3″port 3 bridge group “43”port 3 multicastexit

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − یازده =